Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie, coaching en trainingen
 

Privacy

Privacyverklaring
Praktijk Mariet Rutten en Trainingen, gevestigd aan de Oranjelaan 10, 7437 XX in Bathmen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO, WKKGZ en de Beroepscode. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mijn bevindingen en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • als behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier;
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn: De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


Als cliënt heeft heeft u de volgende rechten:

 • recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;
 • recht om geen informatie te willen;
 • recht om uw medisch dossier in te zien en op een kopie daarvan;
 • recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
 • recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’
 • de kosten van het consult

Bewaartermijn wettelijk verplicht van de financiële administratie is 7 jaar.


Praktijk Mariet Rutten en Trainingen,  1 juli 2020


Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Mariet Rutten en Trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Praktijk Mariet Rutten en Trainingen gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Hiervoor heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de webhost en daarmee voldoe ik aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.


Het webhosting bedrijf die deze website ondersteunt, maakt gebruik van cookies.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info